Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200135
N
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

Detail služby

200135
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby