Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200129
N
Detergenty obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

200129
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby