Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200126
N
Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

Detail služby

200126
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby