Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200123
N
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Detail služby

200123
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby