Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200105
N
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob

Detail služby

200105
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby