Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190113
N
Popolček obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

190113
popolček obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby