Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170503
N
Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

170503
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

Špecifikácie služby