Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161103
N
Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

161103
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

Špecifikácie služby