Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150111
N
Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

Detail služby

150111
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby