Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
150110
N
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Detail služby

150110
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Špecifikácie služby