Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100116
N
Popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

100116
popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby