Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070203
N
Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070203
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby