Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
010310
N
Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

Detail služby

010310
červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

Špecifikácie služby